1
פרטי המבקש
2
פרטי השילוט המבוקש + צירוף מסמכים נדרשים
3
התחייבות וחתימה

הבקשה מוגשת על ידי (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

מחלקת פרסום ושילוט 03-6753770

להתקין שלט (חובה) שדה חובה
 
סוג שלט (חובה) שדה חובה
 
 
סוג החומר (חובה) שדה חובה
 

יש לציין יחידות מידה (ס"מ או מ')

יש לציין יחידות מידה (ס"מ או מ')

 
 
 
צירוף המסמכים הנדרשים לשלט לפי (חובה) שדה חובה

 

תצהיר בדבר הסרת שילוט

יש למלא את התצהיר ולצרף אותו כקובץ מצורף.

 

 

ידוע לי ואני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 • כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים, לא יהיה תוקף לרישיון שניתן על-סמך מידע כוזב.
 • אין לפרסם שילוט ללא קבלת רישיון מהעירייה (הגשת בקשה לרישיון או תשלום אגרת שילוט אינן מהוות רישיון לשילוט). רישיון השילוט יהיה בתוקף רק לאחר תשלום אגרת השילוט.
 • אני מתחייב לפרסם את השילוט המבוקש בהתאם לתנאי הרישיון ובהתאם למתחייב על-פי כל דין.
 • תוקף הרישיון מותנה בקבלת כל האישורים/היתרים הנדרשים על-פי כל דין ו/או נדרשים על-ידי העירייה בקשר להצבת השלט, לרבות למיתקנים הנלווים לו.
 • תוקפו של רישיון לשילוט הוא עד יום 31 בדצמבר בשנה שבה ניתן אלא אם צוין אחרת ברישיון. ויש לחדשו בכל 1 לינואר.  
 • "שינוי שילוט" ו/או החלפת בעלים ו/או אי עמידה בדרישות הדין ותנאי הרישיון תביא לפקיעת תוקפו של הרישיון ועלי להודיע בכתב למחלקת שילוט על כך.
 • אני מתחייב לשלם אגרת שילוט לכל התקופה בה מפורסם (מוצב) השילוט.
 • אני מתחייב לשמור על תקינות ונראות השילוט לשביעות רצונה של העירייה, בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק העזר.
 • בעל רישיון לשילוט אחראי להסרת השילוט מיד עם פקיעת תוקף הרישיון או ביטולו.
 • העירייה תהא רשאית להציב דרישות בעניין השילוט לרבות דרישה להסרת השילוט (עפ"י הקבוע בחוק העזר). במקרה של אי מילוי דרישת העירייה כאמור תהא העירייה רשאית לבצע את שנדרש בעצמה ולחייב בגין ההוצאות שהוציא הקשורות לביצוע הדרישה.
 • מוטלת עלי האחריות לכל נזק שייגרם לצד שלישי בגוף או ברכוש כתוצאה מהצבת השילוט או המתקן שעליו הוא מוצב.

Browser not supported

 

מחלקת פרסום ושילוט 03-6753770